ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
สถาบันการอาชีวศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต

หมดเขตขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ขณะนี้ปิดระบบแล้ว!!
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่สถาบัน
เพื่อขอความช่วยเหลือใดๆ